Founder ZHome – Anh Nguyễn Văn Lương chụp hình kỉ niệm cùng Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam và ông Kim Jim Bae, Viện trưởng Viện Giao lưu quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Founder ZHome - Anh Nguyễn Văn Lương chụp hình kỉ niệm cùng Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam và ông Kim Jim Bae, Viện trưởng Viện Giao lưu quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Founder ZHome – Anh Nguyễn Văn Lương chụp hình kỉ niệm cùng Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam và ông Kim Jim Bae, Viện trưởng Viện Giao lưu quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Founder ZHome – Anh Nguyễn Văn Lương chụp hình kỉ niệm cùng Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam và ông Kim Jim Bae, Viện trưởng Viện Giao lưu quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Both comments and trackbacks are currently closed.